Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 'Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας"

Η παρούσα κυρώθηκε µε το άρθρο 36 Ν.3794/2009,ΦΕΚ Α 156.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) :

Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) (113.7 KiB)