Θεσμικό Πλαίσιο-Νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθορίζεται από την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και συμπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α΄του Νόμου 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α.)

Σύμφωνα με την παρ. 17.α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»: «Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Κατά τον ίδιο νόμο, ο οποίος επαναλαμβάνει στο σημείο αυτό τις διατάξεις του Ν.2530/97, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διακρίθηκαν σε πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Με το Ν. 4485_2017 συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Με τον ίδιο Νόμο ρυθμίζεται η λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και συμπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών.

Νόμοι

 • N.4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • N.4521/2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
 • N.4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 • N.4386/2016: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4387/2016: Διαδικασία διαχείρισης συμβάσεων και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39.
 • Ν.4412/2016: Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ
 • Ν.4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
 • N.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
 • Ν.3848/2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 • Ν.3794/2009: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • N.4210/2013: Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4283/2014: Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Υπουργικές Αποφάσεις - Προεδρικά Διατάγματα

 • ΚΥΑ 679/22.08.1996: ΚΥΑ – Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης ε αρ. Β1/819/88 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 • Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 • 178/2002: Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
 • ΦΕΚ 55_2008 Αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281 (4): Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος).
 • ΦΕΚ 145_2010 Π.Δ. 80: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Πολιτικής

  

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Πολιτικής

  

Νομοθετικό πλαίσιο για τη Μεταφορά Τεχνολογίας

 • Ν. 1733/1987: Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. (ΦΕΚ Α' 171/22.4.1987)
 • Ν. 2121/1993: Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. (ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993)
 • Ν. 2417/1996: Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (ΦΕΚ Α` 139/1996)
 • Ν. 2741/1999: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.(ΦΕΚ Α' 199/28.9.99) (άρ. 23 παρ. 3α)
 • Ν. 2843/2000: Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 219/12.10.2000) (άρ. 34)
 • Ν. 2919/2001: Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 128/25.6.2001) (άρ.11)
 • Ν. 3440/2006: Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ" και κύρωση του Οργανισμού του και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α΄ 38/27.2.2006) (άρθρο Τέταρτο Spin-off)
 • Ν. 4009/2011: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ Α' 195/6.9.2011), όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4076/2012 ΦΕΚ Α 159/10.8.2012, Ν.4115/2013 ΦΕΚ Α 24/30.1.2013, Ν.4316/2014 ΦΕΚ Α 270/24.12.2014, την από 7.10.2015 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 127/8.10.2015, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ Α 161/30.11.2015)
 • Ν.4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 258 8.12.2014)
 • Ν. 4386/2016: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 83 11.5.2016)
 • Π.Δ. 17/2001: Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SPIN OFF) (ΦΕΚ Α' 14/31.1.2001)
 • Π.Δ. 259 ΦΕΚ Α'185/19/10/97: Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
 • Π.Δ. 321/ΦΕΚ Α`/218 1-10-2001: Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων
 • ΚΥΑ Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96: Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών 'Εργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας" (ΦΕΚ Β' 826/1996).
 • ΥΑ Φ.35/10506/IΒ(1) ΦΕΚ Β΄ 178/19.2.2002: Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν. 2817/2000
 • v ΥΑ 13697/2003: "Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων του έργου 'Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα' στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ" (ΦΕΚ Β' 1601, 30-10-2003), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 3649 ΕΦΑ 837/2005 (ΦΕΚ Β’ 496/14.4.2005)
 • ΥΑ 272//2005 (ΥΑ 2727 ΕΦΑ 643 ΦΕΚ Β 491 2005): Επιτροπή Αξιολόγησης & Τελικής Παραλαβής υποέργων του έργου Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και ΥΑ 112//2007 (ΥΑ 11221 ΕΦΑ 2726 ΦΕΚ Β 1336 2007): -Σύσταση Επιτροπών ενδιάμεσων ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης "Γραφεία Διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ,ΤΕΙ."