Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ΤΕΙ στην Ελλάδα και βρίσκεται στο κέντρο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, με μεγάλο εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι ο Ιδρυματικός θεσμός που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων. Ο ΕΛΚΕ, εκτελεί την οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων, οργανώνει, χρηματοδοτεί και προβάλλει τις ερευνητικές δραστηριότητες.

Οι αρμοδιότητες του ΕΛΚΕ περιλαμβάνουν:

  • τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής,
  • την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση έργων,
  • την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών και
  • την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».

Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική μονάδα, για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Στις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ εντάσσεται η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστη­ριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Τα έργα και προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ).Οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάληψης, εκτέλεσης και διαχείρισης ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και λοιπών έργων ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του   Ε.Λ.Κ.Ε.