Στρατηγική Έρευνας 2015-2020

Επικαιροποιημένη έκδοση βάση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (National Strategy for Research, Technological Development and Innovation, NRSTDI 2014-2020).