Στρατηγική Έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η έρευνα είναι μία από τις βασικές λειτουργίες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας με την οποία βελτιώνεται και προάγεται η διδασκαλία και υλοποιείται ο αναπτυξιακός του ρόλος. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΙ Θεσσαλίας στοχεύει στην υιοθέτηση σαφούς ερευνητικής πολιτικής η οποία αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των υποδομών, της εξειδικευμένης κατάρτισης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Για να μπορεί η έρευνα να είναι δημιουργική και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για το ίδρυμα: 

 • ενισχύει τα ερευνητικά πεδία στα οποία τα Τμήματα έχουν ήδη διακρίσεις
 • διεθνοποιεί τη δραστηριότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας μέσα από την ανάπτυξη δι-επιστημονικών και διακρατικών συνεργασιών ώστε να ενισχύεται η διεθνής αναγνώρισή του και να γίνεται αποδοτικότερη η διεκδίκηση χρηματοδότησης από κοινοτικά προγράμματα
 • αναπτύσσει κοινές υποδομές υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών
 • ενισχύει την αριστεία με χορηγίες (ατομικές-ομάδων), με επιβράβευση καινοτόμων προϊόντων έρευνας και υποστήριξη της εκκίνησης νεοσύστατων εταιρειών (start-ups & spinoffs) για προϊόντα και υπηρεσίες (αξιοποίηση ΔΑΣΤΑ και ΜΚΕ)
 • ενισχύει τις ερευνητικές υποδομές
 • διευρύνει τις συνεργασίες μεταξύ όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και με στρατηγικά επιλεγμένα εθνικά και διεθνή Α.Ε.Ι., κ.α.

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος προσδιορίζεται από το θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος καθορίζεται σε σχέση με τη γενικότερη αποστολή του, ως η ανάπτυξη της έρευνας σε σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας, δηλ. της βασικής έρευνας για την ανάδειξη νέων δυνατοτήτων κοινωνικής ανάκαμψης και της εφαρμοσμένης έρευνας για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας, μέσω της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης.

Επιπλέον, η επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία παράγεται από την ερευνητική δραστηριότητα τροφοδοτεί το διδακτικό έργο και ταυτόχρονα συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα και προβολή του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι ενδογενείς βασικοί άξονες ερευνητικής πολιτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την περίοδο 2015-2020 καθορίζονται σε σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των Σχολών του. Έτσι καθορίζονται οι παρακάτω ενδογενείς άξονες: 

 1. Πρωτοβουλίες στον ερευνητικό άξονα των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 2. Πρωτοβουλίες στον ερευνητικό άξονα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 3. Πρωτοβουλίες στον ερευνητικό άξονα της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)
 4. Πρωτοβουλίες στον ερευνητικό άξονα ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Για την εναρμόνιση με την παραπάνω διατυπωθείσα γενικότερη αποστολή, η οποία προβλέπει την κοινωνική διάσταση και τη συμβολή του Ιδρύματος, και κατ’ επέκταση και της ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε αυτό, στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη διατυπώνονται οι παρακάτω συγκλίσεις/συνάφειες οι οποίες είναι σύμφωνες με τους ερευνητικούς άξονες (προτεραιότητες) που θέτει η Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (National Strategy for Research, Technological Development and Innovation, NRSTDI 2014-2020) (με βάση τα προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας) και όχι με βάση τη δραστηριότητα και γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι Σχολές):

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1. Agrofood

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2. Energy

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3. Environment & Sustainable Development

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4. Health & Pharmaceuticals

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 5. Information & Communication Technologies

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 6. Transport & Logistics

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 7. Materials - constructions

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 8. Tourism, Culture & Creative Instruments

Η ερευνητική πολιτική του ΤΕΙ Θεσσαλίας εστιάζει στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας. Η πολιτική ποιότητας εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τη Σύγκλητο σχεδιάζει και σταδιακά προωθεί ένα σύνολο από εργαλεία υλοποίησης της ερευνητικής στρατηγικής της αλλά και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως:

 1. Θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών, όπως τα ερευνητικά εργαστήρια.
 2. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή πιστοποίηση εργαστηρίων (π.χ. απόκτηση πιστοποίησης ISO).
 3. Υποστήριξη συνεδρίων και λοιπών δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων έργων όπου κρίνεται σκόπιμο.
 4. Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας (π.χ. εκπροσώπηση σε περιφερειακά όργανα)
 5. Προώθηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.
 6. Ενεργή υποστήριξη των Ερευνητών στην υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» και άλλες διεθνείς δράσεις υψηλής αναγνωσιμότητας και σημασίας (flagships) των Ερευνητών μας, κ.α.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ερευνών καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Ερευνητών στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη διαχείριση των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.