ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΑΡΤΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1-3-2016 έως 31-10-2016

Αναλυτική Περιγραφή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΣΠΑ» υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτεί τις Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών από τα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση και η επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην ανώτατη εκπαίδευση και η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Οι επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

  • η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
  • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης
  • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
  • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
  • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
  • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

Πίσω