Οδηγός Εξόδων Μετακινήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις δαπάνες μετακινήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

α) προϋπόθεση για χορήγηση της δαπάνης διανυκτέρευσης είναι η απόσταση του τόπου προορισμού, από την έδρα του ΤΕΙ, να είναι μεγαλύτερη των 160 χλμ όταν κάποιος κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη των 120 χλμ όταν κινείται με μέσο μαζικής μεταφοράς (Ν.2685/99 άρθρο 8 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/10 άρθρο 9 παρ.4).

β) όσον αφορά τη χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης κατά τις μετακινήσεις εξωτερικού αυτή καταργείται για την ημέρα της επιστροφής (Ν. 2685/99 άρθρο 21 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/10 άρθρο 9 παρ. 14).

Για την πληρωμή μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού συμπληρώνεται εντολή πληρωμής – απόδοση μετακινήσεων (έντυπο Ο1), με τη συνολική δαπάνη για τη μετακίνηση στην αντίστοιχη κατηγορία και με δικαιούχο το μετακινούμενο πρόσωπο της ομάδας (ή τον πληρεξούσιο Ε.Υ.).

Μετακινήσεις Εσωτερικού

Για τη δικαιολόγηση των μετακινήσεων εσωτερικού υποβάλλονται:
Το ημερολόγιο κίνησης (έντυπο Σ2) καθώς και τα έντυπα Εντολή Μετακίνησης (έντυπο Σ1) και Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Υ1) για τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον δικαιούχο και τον Ε.Υ. Tο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις υπολογίζεται με 80 ευρώ για κάθε μέρα απουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής (Ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για μετακίνηση μεγαλύτερη των 70 χιλιομέτρων από την έδρα – ΤΕΙ/Λάρισας). Η χιλιομετρική αποζημίωση είναι 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο για μετάβαση και επιστροφή.
Επισυνάπτονται ως παραστατικά και ανάλογα με την περίπτωση: 

  • εισιτήρια κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου (αεροπλάνου, τρένου, λεωφορείου)
  • αποδείξεις διοδίων για την περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Επισυνάπτεται και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
  • αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εγγραφής σε συνέδρια (εφ’ όσον η μετακίνηση προβλέπει συμμετοχή σε συνέδριο)

Προσοχή :

Όλα τα τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και αποδείξεις πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων εκδίδονται με τα στοιχεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών. Δεν δικαιολογείται η δαπάνη για ενοικίαση αυτοκινήτου ως δαπάνη μετακίνησης. Σε περίπτωση που επιβάλλεται από τη φύση του προγράμματος, τότε απαιτείται ειδική έγκριση από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

Καταβάλλεται το κόστος μεταφοράς με μαζικά μέσα μεταφοράς (εισιτήριο λεωφορείου, πλοίου, αεροπλάνου κτλ.). Για την αναγνώριση των δαπανών μετακίνησης απαιτείται η υποβολή του αποκόμματος του εισιτηρίου και για τα αεροπορικά εισιτήρια οι κάρτες επιβίβασης (boarding pass). Σε κάθε περίπτωση συνυποβάλλεται έκθεση/αναφορά αιτιολόγησης και σύνδεσης του ταξιδιού με τους σκοπούς του έργου από το οποίο χρηματοδοτείται.

Για μετακίνηση με αεροπλάνο επιτρέπεται η χρήση μόνο οικονομικής θέσης, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Η οικονομική διαφορά που ενδεχομένως προκύπτει από χρήση άλλης θέσης ή από αλλαγή θέσης καλύπτεται από τον μετακινούμενο. Η ονομαστική τιμή της οικονομικής θέσης προκύπτει από βεβαίωση αεροπορικής εταιρίας για ταξίδι ίδιας διαδρομής με τις ίδιες κλειστές ημερομηνίες.

Μετακινήσεις Εξωτερικού

Για τη δικαιολόγηση των μετακινήσεων εξωτερικού υποβάλλονται:
Το ημερολόγιο κίνησης (έντυπο Σ2) συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον δικαιούχο και τον Ε.Υ. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις εξωτερικού, υπολογίζεται με το ποσό των 120 Ευρώ για κάθε μέρα απουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής.
Επισυνάπτονται ως παραστατικά και ανάλογα με την περίπτωση:

  • εισιτήρια κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου (όχι Ι.Χ. αυτοκίνητα)
  • απόδειξη πώλησης εισιτηρίων προκειμένου για αεροπορικά εισιτήρια
  • τιμολόγια ξενοδοχείων (invoices) και τιμολόγια εγγραφής σε συνέδρια (invoices, receipts) (εφ’ όσον η μετακίνηση προβλέπει συμμετοχή σε συνέδριο)
  • κάρτες επιβίβασης σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο
  • Επιβάλλεται η υποβολή εξοφλημένων ή ”επί πιστώσει” παραστατικών έναντι μελλοντικής είσπραξης της δαπάνης εντός των προθεσμιών που δίδονται παραπάνω για να καταχωρούνται από τη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε. εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
  • Μετά από έλεγχο, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών επιφυλάσσεται να επιστρέψει στον Ε.Υ. δικαιολογητικά τα οποία έχουν προβλήματα νομιμότητας, επιλεξιμότητας και κανονικότητας.

Δαπάνες Μετακινήσεων στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ

Ειδικά οι δαπάνες για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ καθορίζονται, τόσο για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό όσο και αυτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

 

1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, πλοίο, ΙΧ αυτοκίνητο
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ >Κόστος διανυκτέρευσης έως 64,00 € στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα.
>Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης η παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε 88 €
>Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% κατά την θερινή περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ >56€ για την ημέρα μετάβασης και την κάθε ημέρα διαμονής (Το ίδιο ποσό ισχύει και για αυθημερόν μετακίνηση εκτός έδρας)
Προσοχή: Δεν προβλέπεται καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής. Ως ημέρα επιστροφής λογίζεται η επομένη της περάτωσης των εργασιών.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Επιτρέπεται η μετακίνηση με όχημα ιδιωτικής χρήσης για την οποία χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση 0,15 € καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου.
   
2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

•ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

•ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
•ΜΕΛΗ ΔΕΠ
•ΕΕΔΙΠ
•ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
•ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

•ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

•ΕΤΕΠ
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
•ΛΟΙΠΟΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Με αεροπλάνο, πλοίο και τρένο στην Α’ θέση δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α’ θέσης Με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, πλοίο και τρένο στην Α’ θέση, δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α’ θέσης Με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, πλοίο και τρένο στην Β’ θέση και δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β’ θέσης Με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, πλοίο και τρένο στην Β’ θέση
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 4* Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 4* Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 3* Σε ξενοδοχεία κατηγορίας μέχρι 3*
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Η ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για την ημέρα αναχώρησης (μέχρι μία ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης της συνάντησης) και μέχρι την τελευταία ημέρα της συνάντησης όπως αυτή ορίζεται από το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης και ισούται με 80,00 €.
Προσοχή: Δεν προβλέπεται καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής. Ως ημέρα επιστροφής λογίζεται η επομένη της περάτωσης των εργασιών.

* Ειδικά, προκειμένου περί μετακινήσεων σε χώρες, στις οποίες επικρατούν ειδικές συνθήκες διαβίωσης, επιτρέπεται η διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία κατηγορίας ανώτερης από εκείνη που δικαιούται ο μετακινούμενος κατά τις προαναφερόμενες διακρίσεις.