• Ε.Λ.Κ.Ε. - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
  • ΝΕΑ
  • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Σχετικά με το Συνημμένο 4 της Αίτησης (Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής), όσοι υποψήφιοι δεν έχουν την παραπάνω βεβαίωση, μπορούν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν την Βεβαίωση μέχρι και τις 24/08/2018 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, Νέα Κτίρια ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων).

Πίσω