ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [Μ.Ο.Δ.Υ.] του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [Μ.Ο.Δ.Υ.] του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει συσταθεί οργανική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 57, 58 παρ. 1, 87 παρ. 5α με τίτλο: «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, η οποία από διοικητικής άποψης αντιστοιχεί σε Τμήμα [ΦΕΚ 663/27-2-2018].

Στην Μ.Ο.Δ.Υ. έχουν συσταθεί οι ακόλουθοι τομείς και γραφεία:

Α. Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης

Ο Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω Γραφεία:

Α.1. Γραφείο Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και του προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • τη μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των προϋπολογισμών (συγκεντρωτικών και ετήσιων) για έγκριση ή τροποποίηση
 • την εκκαθάριση και την πληρωμή αμοιβών, αποζημιώσεων και δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • την απόδοση των κρατήσεων «υπέρ τρίτων» και του δημοσίου
 • την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων
 • την τήρηση των αναγκαίων κάθε φορά βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • τον έλεγχο και την υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.)
 • την ενημέρωση του Μητρώου προσωπικού
 • την μέριμνα για την έγκαιρη και νόμιμη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων και την έκδοση των σχετικών παραστατικών είσπραξης
 • την σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού
 • την συγκέντρωση παραστατικών και λοιπών στοιχείων της διαχείρισης και την υποβολή τους μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στους αρμόδιους φορείς για έγκριση
 • τη διαφύλαξη των πρωτοτύπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και παντός σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια του Γραφείου
 • την μέριμνα έγγραφων απαντήσεων σε θέματα εφαρμογής φορολογικής, ασφαλιστικής και λοιπής οικονομικής νομοθεσίας που αφορούν το Γραφείο
 • την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για τις εκάστοτε αρχές
 • άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία

Α.2. Γραφείο Ταμειακής (Χρηματοοικονομικής) Διαχείρισης, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων
 • τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων που αφορούν την εξόφληση των δικαιολογητικών
 • την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τα υπέρ αυτών εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα
 • την βεβαίωση για την πράξη της εξόφλησης
 • άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία

Α.3. Γραφείο Διαχείρισης Προμηθειών, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την εκτέλεση και την παρακολούθηση των προμηθειών
 • την υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών και των Επιστημονικά Υπευθύνων για θέματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων
 • την υποστήριξη των Επιστημονικά Υπευθύνων κατά την κατάρτιση των προκηρύξεων και την απαραίτητη δημοσιότητά τους
 • την υποστήριξη των Επιτροπών κατά την διενέργεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων, εκμισθώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)
 • την διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών για α) την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, β) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης και γ) την καλή λειτουργία και την επιστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • την μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής
 • άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία

Β. Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης

Ο Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω Γραφεία:

Β.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών
 • την παρακολούθηση όλων των γενικών διοικητικών θεμάτων
 • την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών
 • την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ.
 • την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
 • την μέριμνα για τη λειτουργία και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακίνησης της αλληλογραφίας
 • την μέριμνα για την παραλαβή όλων των ενυπόγραφων εγγράφων
 • την πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση και αποστολή των εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • την μέριμνα για τη συγγραφή και παρακολούθηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων
 • την τήρηση αρχείου του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και την χορήγηση κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου, σύμφωνα με το τηρούμενο στοιχείο της
 • άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία

Β.2. Γραφείο Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών και άλλων έργων
 • την υποστήριξη των ελέγχων
 • την υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσής τους
 • την συμβουλευτική στήριξη των μελών του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην συμμετοχή τους σε προτάσεις
 • την επιμέλεια σύνταξης οικονομικών εκθέσεων και αναφορών παρακολούθησης των προγραμμάτων σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τους φορείς χρηματοδότησης
 • την υποβολή Τεχνικών Δελτίων για έργα Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • την υποβολή προτάσεων για την επιμόρφωση του προσωπικού της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την τήρηση αρχείου συμβάσεων του κάθε φύσεως προσωπικού που απασχολείται στα έργα (με την υποχρέωση να ενημερώνει το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και του Γραφείου Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης)
 • τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • την χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς και ο εντοπισμός και καταγραφή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις αφομοίωσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • άλλες αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εκάστοτε νομοθεσία

Β.3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την παροχή κάθε είδους νομικής υποστήριξης της Επιτροπής Ερευνών
 • την παροχή νομικής υποστήριξης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας
 • την υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα
 • την παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης που προκύπτουν με βάση αλλαγές στην Ευρωπαϊκή ή Εθνική νομοθεσία, κ.α.

Β.4. Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος & Διασφάλισης Ποιότητας, με αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • την απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων
 • την σχεδίαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων
 • την σχεδίαση, αναβάθμιση, διανομή και διαχείριση του λογισμικού που διατίθεται στους Επιστημονικά Υπεύθυνους, τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και το προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • την εξασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • την παροχή όλων των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

Β.5. Γραφείο Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας, με αρμοδιότητες ενδεικτικά (δραστηριότητες που πηγάζουν από το Άρθρο 34 του Ν. 2843/2000):

 • την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας
 • την υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα
 • την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των οργανισμών (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Ίδρυμα για θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας
 • την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω διαδικασιών που είναι συνεπείς με τις ακαδημαϊκές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας του Ιδρύματος.
 • την υποστήριξη Μ.Ο.Δ.Υ. για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ-Θ και της βιομηχανίας με σκοπό την προώθηση στην αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • την υποστήριξη στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία στο ΤΕΙ-Θ σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα και την εκμετάλλευση αυτών
 • την ανάπτυξη δυναμικής στο ΤΕΙ-Θ για την ίδρυση τεχνοβλαστών και την αύξηση των συμβάσεων εκτέλεσης ερευνητικών έργων για λογαριασμό οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • την υποστήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων παρέχοντας γενικές επιχειρηματικές συμβουλές (βέλτιστη νομική μορφή, διαδικασίες έναρξης, σύνταξη καταστατικών, κ.ο.κ.) προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ερευνητικού δυναμικού του Ιδρύματος που ενδιαφέρεται να ιδρύσει εταιρεία - τεχνοβλαστό και την τήρηση αρχείου με πιθανές πηγές χρηματοδότησης καθώς και μηχανισμούς «εκκόλαψης» νέων επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, κτλ).