Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο τους, ήτοι δημόσιες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα ανεξαρτήτως αξίας. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Η Αρχή βάσει των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση σ' αυτό, των στοιχείων δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης βάσει του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), από την 08.08.2015 έχει τεθεί σε ισχύ το άρθρο 139 του ίδιου νόμου, που αφορά στο αναμορφωμένο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 139, επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με τους υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώριση συμβάσεων. Ειδικότερα, υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θεωρούνται πλέον οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών, ενώ καταργείται το κατώτατο όριο των 1.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Μέχρι την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 139 παρ. 5 κοινής υπουργικής απόφασης, δεν τίθεται σε ισχύ η παρ. 3 του άρθρου 139, ενώ ισχύει και εφαρμόζεται η με αριθμό Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση.

Με την υπ' αριθμ. Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.", ορίστηκαν μεταξύ άλλων:

  • το URL της διαδικτυακής πύλης (www.eprocurement.gov.gr) μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ,
  • ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ), καθώς και των επιμέρους υποομάδων υποστήριξης του ΚΗΜΔΗΣ.
  • οι ημερομηνίες έναρξης της υποχρεωτικής καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ για κάθε κατηγορία δημόσιου φορέα ως εξής:
    • για τα Υπουργεία από 04.02.2013,
    • για τους φορείς του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995 πλην ΟΤΑ από 02.04.2013 και
    • για τους ΟΤΑ από 02.05.2013

 

Με την υπ' αριθμ. Π1/271/01.02.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ορίστηκε η σύνθεση της Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΣΟΔΕ) για το συντονισμό και την υποστήριξη του ΚΗΜΔΗΣ.

Πρόσθετα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις", ορίζεται ότι «μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Ν.4013/2011»

Επίσης, στην υπ' αριθμ. Π1/2390 ΥΑ "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", ορίζεται ότι «2. Το ΕΣΗΔΗΣ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες: [...] Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012. [...]»

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 7 της ΕΑΑΔΗΣΥ.