Κανονισμός Υποτροφιών

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 11/24.10.2013, 13 ο θέμα) Έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Α./680/22-8-1996 «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 826/10-9-1996.

  1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Μ. Βλαχογιάννη.
  2. Την αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013.
  3. Την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
  4. Την αριθ. πρωτ. 5381/28.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΝ4691-Ι9Μ) απόφαση συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
  5. Το πρακτικό υπ’ αριθμό 11/24-10-2013 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ