Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η Γραμματεία στελεχώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες είτε από προσωπικό - επιστημονικό ή άλλο - του ΤΕΙ, που διατίθεται µε απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ, ύστερα από πρόταση της ΕΕΕ, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται µε απόφαση της ΕΕΕ και αμείβεται από τον ΕΛΚΕ.

Η Γραμματεία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.

α. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του ΕΛΚΕ και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της ΕΕΕ, ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης.

β. Εξυπηρετεί γραμματειακώς την ΕΕΕ και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.

γ. Μελετά και επεξεργάζεται, µε τα µέλη της ή σε συνεργασία µε άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η ΕΕΕ, ή υποβάλλει στην ΕΕΕ προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΕΕ.