Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί Όργανο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), μαζί με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

Η ΕΕΕ συγκροτείται µε απόφαση του Συμβουλίου ΤΕI και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων του ΤΕI και πλέον έναν από τους Αναπληρωτές Προέδρου που ορίζεται από το Συμβούλιο του ΤΕI. Η θητεία των µελών της ΕΕΕ είναι 3ετής. Καθώς τα µέλη της ΕΕΕ είναι περισσότερα από 9  συγκροτείται ειδικό 7µελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΕ, και από 5 µέλη που εκλέγονται από την ΕΕΕ μεταξύ των µελών της.

Η ΕΕΕ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ, αντίστοιχα, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.

β. Επικουρεί το Συμβούλιο του ΤΕI καθώς και τη Συνέλευση του ΤΕI στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων του ΤΕI που χρηματοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ.

γ. Προτείνει στη Συνέλευση του ΤΕΙ, σύμφωνα µε τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων στα πλαίσια της ΚΥΑ ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 και των γενικών διατάξεων έργων.

δ. Εγκρίνει, σύμφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από τον ΕΛΚΕ µε τη συνεργασία των Σχολών, Τμημάτων και Τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.

ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, τη Συνέλευση του ΤΕΙ, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, µε εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.

στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ.) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ’ αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Συνέλευση του ΤΕI και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης.

ζ. Αναθέτει μελέτες µε αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του ΤΕI ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης.

η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.

ι. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του ΤΕI σχετικά µε προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.

ια. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα µε ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Συνέλευση του ΤΕΙ, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης.

ιβ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.

ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον Προϊστάμενό της.

ιδ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων µέσω του ΕΛΚΕ προγραμμάτων και έργων.

 

Χρέη γραμματέα της ΕΕΕ εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της ΕΕΕ ή του ΕΛΚΕ ή ο αναπληρωτής αυτού.